Algemene Voorwaarden van www.caviahomeparadise.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.caviahomeparadise.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Cavia Home Paradise Assen . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cavia Home Paradise Assen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Cavia Home Paradise Assen.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Cavia Home Paradise Assen te mogen claimen of te veronderstellen.

Cavia Home Paradise Assen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.caviahomeparadise.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Cavia Home Paradise Assen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie. 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.caviahomeparadise.nl op deze pagina.

 

Algemene regels huisvesting en verzorging

Voor alle dieren (huis- en productiedieren) die u houdt gelden de volgende algemene regels.

Goede verzorging

Een goede verzorging betekent: na aan koop van een dier 

 • De dieren hebben voldoende bewegingsvrijheid.
 • De dieren zijn beschermd tegen slechte weersomstandigheden als ze buiten worden gehouden.
 • De dieren kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen.
 • De dieren worden verzorgd door iemand die daarvoor de juiste kennis en vaardigheden heeft.
 • Zieke en gewonde dieren worden direct verzorgd.
 • De dieren worden gehouden in een hygiënisch verantwoorde ruimte.
 • De dieren krijgen voldoende gezond en voor hun soort geschikt voer en water. Dit verschilt per diersoort.
 • De dieren krijgen voldoende verse lucht en zuurstof.
 • De klant is zelf verantwoordelijk na aanschaf overeenkomst. 
 • Cavia Home Paradise is na aanschaf niet meer verantwoordelijk voor de gevolgen indien de klant zelf gaat dokteren. Wij adviseren ten alle tijden als het dier medische hulp nodig heeft naar een gespecialiseerde arts te gaan. 

Goede huisvesting

De voorwaarden voor goede huisvesting zijn:

 • In de ruimtes zijn geen materialen gebruikt of scherpe randen, uitsteeksels of andere situaties waardoor het dier gewond kan raken. Deze materialen en de eventuele bodembedekking mogen ook niet schadelijk zijn voor het dier.
 • De ruimte moet gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en ontsmet.
 • De verlichting en verduistering in de ruimte sluiten aan bij de soortspecifieke en natuurlijke behoeften van het dier (ook bijvoorbeeld het dag- en nachtritme van het dier).
 • De ruimte en de materialen zijn aangepast aan de behoeften die het dier van nature heeft. Dit zijn fysiologische en ethologische behoeften. Denk bijvoorbeeld aan het dag- en nachtritme van het dier en aan interactie met mensen en soortgenoten.
 • De ruimte is zo gemaakt dat dieren niet worden belemmerd in hun bewegingsvrijheid.
 • De ruimte is zo gemaakt dat de dieren niet kunnen ontsnappen.
 • De ruimte beschermt de dieren tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico's en roofdieren.
 • Een drachtig of zogend dier heeft voldoende en geschikte nestruimte.
 • In een verblijf is het aantal dieren en de samenstelling van de diersoorten zodanig dat het gezondheid en welzijn van het dier niet benadeelt.

Bedrijfsmatig gehouden huisdieren

Houdt u bedrijfsmatig huisdieren? Dan heeft u te maken met aanvullende eisen aan de huisvesting en verzorging van deze dieren.

Cavia Home Paradise Assen is hier in niet verantwoordelijk als u deze keuze maakt. 

Goede verzorging

Een goede verzorging betekent:

 • De dieren worden verzorgd door iemand die daarvoor de juiste kennis en vaardigheden heeft.
 • Worden de dieren gehouden in een goedgekeurd veehouderijsysteem, dan controleert u minimaal een keer per dag. Worden de dieren in andere systemen gehouden, dan controleert u zo vaak als nodig is om lijden te voorkomen.
 • Zieke of gewonde dieren worden afgezonderd gehouden in een geschikte ruimte, als dat nodig is. In de ruimte ligt droog strooisel.
 • Als de situatie van zieke of gewonde dieren niet verbetert door uw eigen verzorging, dan neemt u contact op met een dierenarts.
 • De dieren krijgen voer met de tussenpozen die bij het natuurlijk gedrag en behoeften passen.
 • Het geven van voer en drinken gebeurt op een manier die de dieren geen pijn of letsel toebrengt.

Goede huisvesting

De voorwaarden voor goede huisvesting zijn:

 • De ruimte is voldoende verlicht en verduisterd. Als er niet voldoende natuurlijk licht is, is er kunstlicht. U houdt uw dieren niet permanent in het duister of kunstlicht.
 • De ruimte is zo verlicht dat u uw dieren op elk willekeurig moment van de dag goed kunt inspecteren.
 • In de ruimtes zijn geen materialen gebruikt die schadelijk zijn voor het dier.
 • De ruimte moet gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en ontsmet.
 • De luchtcirculatie, het stofgehalte van de lucht, de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de gasconcentraties zijn niet schadelijk voor de dieren.
 • Gebruikt u in de ruimte een kunstmatig ventilatiesysteem? Dan is er een noodsysteem met alarmering.
 • U controleert dagelijks alle apparatuur en systemen die in de ruimte aanwezig zijn.
 • U herstelt direct storingen zijn aan de systemen. Als herstel niet direct mogelijk is, dan neemt u maatregelen om de gezondheid en het welzijn van het dier veilig te stellen.
 • De voeder- en drinkinstallaties zijn zo ontworpen, gebouwd en geplaatst dat er geen verontreiniging plaatsvindt.
 • De voeder- of drinkinstallaties zijn zo ontworpen, gebouwd en geplaatst dat rivaliteit tussen de dieren wordt voorkomen. Alle dieren hebben daarom voldoende ruimte en gelegenheid om te eten en drinken.
 • Wanneer een productiedier permanent of geregeld wordt aangebonden, vastgeketend of geïmmobiliseerd wordt, zorgt u dat het dier voldoende bewegingsvrijheid heeft en zijn natuurlijke gedrag kan vertonen.

 
 
 

 

 

 

 

TOP